Category Archives: Beeld van God

Mens verloor die Beeld / Lig van God

In die vorige saadjie het ek vertel dat die mens nie fisies die Beeld van God is nie, maar dat die mens die Beeld van God alleenlik kan reflekteer uit sy geeshart.  Daarom het God die mens eers as gees geskep en daarna het Hy vir die gees ’n liggaam en ’n siel geskep.  Oorspronklik was Adam en Eva se geesharte vol van die Lig van God, wat ook beteken dat hulle gekonnekteer was aan God – hulle was een met God.  Omdat hulle gekonnekteer was aan God, kon daar kommunikasie wees tussen hulle en God, met ander woorde hulle kon geestelik hoor en sien.  In hulle oorspronklike vorm was hulle geestelik ingestel op God;  hulle vleeslikheid was nie vir hulle belangrik nie, daarom het hulle ook nie gesien dat hulle naak was nie.  Hulle geestelike oë en ore was oop;  hulle vleeslike oë en ore was gesluit… en die beste van alles…. die Lig van God het gereflekteer uit hulle harte, so hulle het die Beeld van God reflekteer.      

Satan haat die Lig van God, want waar die Lig van God teenwoordig is, kan hy nie aangaan met sy bose werk nie.  Solank die mens die Lig van God uit sy hart skyn, kan Satan geen beheer of outoriteit oor die mens verkry nie.  Dit is baie belangrik om te besef dat dit alleenlik die Lig van God is wat vir Satan op ’n afstand kan hou, want wanneer die Lig van God teenwoordig is in die mens, is dit God wat deur die mens outoriteit het oor Satan en dan kan Satan die mens nie beheer nie.  Hy het dus nie mag oor ’n mens wat die Lig van God reflekteer nie, alleenlik wanneer ’n mens nie die Lig van God reflekteer nie.  Geen woorde van oorlogvoering of om die “regte” bloedlynvloeke te sny, kan vir Satan van die mens af weghou nie… alleenlik die Lig van God – God self binne die mens!  Kan jy dink hoe moes Satan op sy tande kners van frustrasie oor die Lig wat Adam en Eva gereflekteer het wat hulle outoriteit oor hom gegee het?  Hy moes ’n manier kry om die Lig uit hulle geesharte te blus en omdat hy vir God ken, het hy geweet dat rebellie teen God die Lig uit die hart van die mens sou blus… hy het baie goed geweet dat as die mens nie meer die Lig van God reflekteer nie, die mens op sy eie nie meer outoriteit oor hom sou kon hê nie, en op hierdie manier kon hy die mens in sy mag kry om hulle te beheer.  Hy moes ’n manier kry om die mens se hart met duisternis te infiltreer sodat die mens sy konneksie met God verloor… 

Hou nou in gedagte dat die geestelike sintuie van die mens direk gekoppel is aan sy geeshart – as die geeshart lewe met die Lig van God, sal die geestelike sintuie in werking wees, maar as die geeshart geen Lig uitskyn nie, is dit geestelik dood en kan die geestelike sintuie ook nie werk nie.  Met ander woorde, as die mens die Beeld van God reflekteer, sal die mens geestelik kan hoor en sien, maar as die mens nie die Beeld van God reflekteer nie, is hy ook nie een met God nie, dus is hy nie gekonnekteer aan God nie… en sal hy ook nie geestelik kan sien en hoor nie;  hy sal nie geestelike onderskeidingsvermoë hê nie.   

Al het God die mens geskape na Sy beeld, het die mens nogsteeds ’n eie wil;  die mens was, en is, dus in staat om keuses te maak.  Satan het geweet hy moet vir Adam en Eva in die versoeking lei om hulle eie wil te gehoorsaam pleks van die wil van God.  Die ergste van alles is dat hulle DIREK geweet het wat die wil van God is, want God het DIREK aan Adam gesê dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie, en as hulle wel daarvan eet, hulle sou sterf.  Satan het Eva uitgevra oor die verskillende bome se vrugte wat hulle mag eet en Eva het hom geantwoord dat hulle van al die bome in die tuin mag eet, behalwe van die boom in die middel van die tuin, want dit sal hulle laat sterf.  Satan maak toe vir God ’n leuenaar en sê vir Eva:

  “Julle sal gewis nie sterwe nie;  maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.”  Genesis 3:5 (AFR33/53)

Eva moes ’n keuse maak!  Gaan sy die wil van God gehoorsaam en Satan teëstaan;  of gaan sy ingee, haar eie wil volg en rebelleer teen God?   Adam het haar voorbeeld gevolg deur te voed op die verbode vrug en dadelik het hulle vleeslike oë oopgegaan.  Hulle het gesien dat hulle naak is, met ander woorde, hulle het bewus geraak van hulle vleeslikheid.  Onthou nou:  voorheen was hulle geestelike oë oop en hulle vleeslike oë toe, maar noudat hulle vleeslike oë oopgegaan het, het hulle geestelike oë toegegaan.  Sonde het hulle geestelik verblind, dit het dus hulle geestelike sintuie ruïneer.  Sonde het die Lig van God uit hulle harte geblus en op hierdie manier het die mens die Beeld van God verloor.  Die mens het geestelik gesterf!  Dit is wat God bedoel het toe Hy vir hulle gesê het dat hulle sal sterf as hulle van die verbode boom eet.  Omdat hulle gekies het om hulle eie wil te gehoorsaam, was hulle nie meer een met God nie, hulle was nie meer gekonnekteer aan God nie, want die Lig van God was nie meer teenwoordig in hulle harte nie. God het die tuin van Eden spesiaal gemaak vir Sy kinders wat met Hom wandel en met Hom kommunikeer.  Hy het dus die tuin van Eden gemaak vir Sy kinders wat Sy Beeld reflekteer.  Adam en Eva het die Beeld van God verloor en daarom mag hulle nie meer langer in die tuin van Eden gewoon het nie.  God moes hulle wegstuur uit die tuin en Hy het hulle gestuur om in die wêreld te gaan woon wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  God het die tuin van Eden toegesluit en aan engele opdrag gegee om die tuin te bewaak.  Geen mens mag meer in die tuin van Eden ingekom het nie, want die mens het die Lig van God uit sy geeshart verloor. Ongelukkig was die ganse mensdom daardeur beïnvloed en is almal daarna gebore met dormante geesharte.  Niemand word dus gebore met ’n geeshart wat die Lig van God reflekteer nie, niemand word heilig gebore nie.  

“You know the story of how Adam landed us in the dilemma we’re in – first sin, then death, no one exempt from either sin or death.  Sin disturbed relations with God in everything and everyone…  So death, this huge abyss separating us from God…  Even those who didn’t sin precisely as Adam did by disobeying a specific command of God still had to experience this termination of life, this separation from God…    One man’s sin put crowds of people at the dead-end abyss of separation from God… the verdict on that one sin was the death sentence…”    Rom 5:12-15  (MSG)

Al die mense in die OT was dus geestelik dood en het nie die Beeld van God reflekteer nie.  God het wel sekere van Sy kinders toevertou met Sy Gees om leiding te gee aan die mensdom, maar niemand wou in elkgeval na hulle luister nie.  Toe het God Sy Seun gestuur, maar die mensdom wou na Hom ook nie luister nie en het Hom eerder doodgemaak.  Maar wat hulle nie geweet het nie, is dat die gehoorsaamheid en die sterfte van Jesus, die Gees van God sou vrylaat op die aarde.  Dit beteken nie dat almal wat na die kruisiging van Jesus gebore word, met die Lig van God in hulle geesharte gebore word nie.  Almal word nogsteeds in die sondige wêreld ingebore en moet weergebore word om die Lig van God in sy hart te kan hê.  Daarom het Jesus ook so klem daarop gelê dat ons moet sterf aan die self om weergebore te kan word, want alleenlik wanneer ons die ou mens afsterf en weergebore word deur die Gees van God, skyn God se Lig weer uit ons hart en dan eers reflekteer ons die Beeld van God.  Dan eers is ons een met God en stel God weer ons geestelike sintuie in werking om met Hom te kan kommunikeer.  

Die mens wat geestelik dood is, se fokus is totaal op homself ingestel en nie op God nie.  Hy is nie een met God nie en hy reflekteer GLAD NIE die Beeld van God nie!!!  Die mens wat geestelik dood is, funksioneer net as liggaam en siel, en daarom is hierdie mense so intens gefokus net op die self.  Al beoefen hy godsdiens en allerhande rituele, kan dit niks aan die geeshart verander nie.  Hy bly geestelik dood!  Wat hartseer is, is dat daar soveel “Christene” is wat “glo” in God net sodat Hy in hulle vleeslike behoeftes moet voorsien.  Hulle wil God net misbruik soos die mense in Johannes 6 vir Jesus misbruik het om genesing te ontvang en brood te kon kry!  Hulle wou Hom selfs koning maak omdat Hy in hulle vleeslike behoeftes voorsien het!  Dit is vir my baie hartseer….  

God se kinders wat wel Sy Beeld reflekteer, mag weer in die tuin van Eden ingaan.  Hulle het gesterf aan die self, is weergebore en is een met God.  Die mense wat in die vaal gedeelte is, se geesharte is nog in dormansie, hulle het nog nie gesterf aan die self nie, hulle is nog ten volle gefokus net op die self, hulle het nie geestelike onderskeidingsvermoë nie en daarom loop hulle agter enige mens aan wat homself ’n herder noem.  Hulle word baie maklik verlei.  Hulle geestelike sintuie is ook nie in werking nie en daarom het Abba Vader gesê dat hulle nie oë het om te sien en ore het om te hoor nie… dit is omdat hulle geestelike oë en ore nog geslote is omdat hulle nie die Lig van God in hulle harte het nie.  Dit is nie God wat hulle geestelike oë en ore toesluit nie… dit is die sonde en selfsug in hulle eie lewe wat maak dat hulle nie geestelik kan hoor en sien nie.

 “En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.  Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.               Mattheus 13:14-16

  

Die mens as die beeld van God?

God is lig

Ek kan net dink hoe hierdie saak vir God ongelukkig moet maak… Die mens glo hy is geskape na die beeld van God, en mense sien “die mens” as die beeld van God, maar hulle dink nie dieper oor hierdie saak of laat die Gees van God toe om hierdie onderwerp aan hulle te verduidelik nie.  Hulle luister net met fisiese ore na hierdie leuen, want die inligting word deur die brein geprossesseer en nie deur die geeshart nie.  Dit is hoekom mense hierdie leuen so maklik glo.  Dit is nie ’n leuen dat God die mens na Sy Beeld geskape het nie, maar kom ons gaan kyk net eers weer mooi wat is die Beeld van God… Is God ’n mens?  Is Hy in die vorm van ’n mens?

“Loof die Here, o my siel.  Here my God, U is baie groot!  Met majesteit en heerlikheid is U bekleed – wat Uself omhul met die lig soos met ’n kleed…”           Psalm 104:1,2

 Met ander woorde, God is nie ’n mens nie… Hy is nie in die gestalte van ’n mens nie, want God is LIG!  So toe God die mens aan die begin geskape het na Sy Beeld, kan dit nie wees dat Hy ’n fisiese, ligaamlike mens gemaak het nie.  Nee, as Hy ’n mens na Sy Beeld gemaak het, het ’n mens gemaak as liggie, ’n wese wat skyn soos Hy skyn!  Kyk hoe mooi sê The Message dit:

“He created them Godlike reflecting God’s nature…”  Genesis 1:26 (MSG)

 God het die mens gemaak om Sy beeld te reflekteer en wat is die beeld van God?  LIG!  So God het die mens as ’n liggie geskep.  Kan die fisiese mens wat ons met die oog sien, lig reflekteer?  Om hierdie mooi te verstaan, wil ek net gou julle geheue verfris oor die liggaam, siel en gees van van die mens… 

Die liggaam is die buitenste dop met al die organe wat die siel en gees huisves.  Ons siel is die gedeelte waar ons emosies, eie wil en denke lê.  Ons gees is die diepste gedeelte van die mens waardeur God met ons werk.  God het dus die gees van die mens geskep as ’n “plek” waar Hy deur Sy Gees in ons kan woon en eers wanneer die Gees van God teenwoordig is in ons geeshart, is ons in staat om die beeld van God geestelik te reflekteer.  Die Gees van God is nie teenwoordig in die liggaam- of sielsdimensie van die mens nie, alleenlik in die geeshart.  As ’n mens dit verstaan, maak dit sin dat God eerste die gees van die mens moes skep sodat die mens geestelik die beeld van God kon reflekteer, want God is Lig;  die liggaam en die siel van die mens kan nooit die beeld van God reflekteer nie.  Met ander woorde, toe God aan die begin gesê het Hy skep die mens as Beeld van Homself, het Hy nie dadelik die liggaam en siel van die mens gemaak nie, maar het Hy het die gees van die mens geskep!  Later het God uit die stof van die aarde die menslike liggaam formeer en die asem van die lewe in sy neus ingeblaas.  (Gen 2:7)  Die mens het toe ’n lewende siel geword – dit is hier waar God die liggaam van die mens geskep het, maar God sê ook nie dat Hy het die fisiese, liggaam van die mens na Sy Beeld geskep het nie.  Sy Beeld, wat Lig is, was vasgevang in die geeshart van die mens wat binne die liggaam van die mens gesetel is.  So die liggaam van die mens is soos ’n dop wat die gees huisves.  Die liggaam van die mens is nie vir God so belangrik soos die gees van die mens nie en dit is hoekom ons liggame weer tot stof sal verander as ons doodgaan.  Jou geeshart gaan nie saam met jou liggaam dood nie, maar God sê Hy sal in die hemel vir ons ’n nuwe liggaam gee.  Kan jy sien hoe belangrik is jou geeshart?  Want vir God gaan dit oor ons geesharte!   Dit is nie hoe ons as mens LYK wat belangrik is nie, dit is wat in ons harte aan die gang is, wat belangrik is!  Ek hoop julle kan begryp hoe verskriklik belangrik ons geesharte is!  Dit is die belangrikste gedeelte van die mens, want dit is die deel van die mens waar God Sy woning maak.  Alleenlik wanneer die Gees van God “dwell” in ons harte, reflekteer ons die Lig van God, met ander woorde, alleenlik wanneer die Gees van God Sy inwoning in ons harte geneem het, sien God ons as Sy Beeld.  As die Gees van God nie teenwoordig is in ons harte nie, skyn daar geen lig uit ons harte nie en is ons ’n duistere mens wat nie die Beeld van God reflekteer nie.  So sien julle dat ons nie sommer met die fisiese oog na mense kan kyk met die opinie dat elkeen na die Beeld van God geskape is nie?  Nie almal is geskape na die Beeld van God nie…  alleenlik hulle wat waarlik weergebore is, hulle wat die Gees van God huisves in hulle harte… dit is die mense wat die Beeld van God reflekteer! 

Dit is net die mens wat uit fisiese oë kyk wat die liggaam en die uiterlike belangrik ag, wat die liggaam bo die gees stel en soveel tyd aan hulle liggame spandeer om dit mooi te maak en so min tyd aan die gesondheid van hulle gees.  Dan is dit ironies hoe vinnig ons is om te sê:  Sjoe, ek is so besig, ek het nie tyd om stil te raak en Woord in te neem nie.  Gaan dink ’n bietjie self oor die belaglikheid van hierdie verskoning!  Die mens wat nie tyd by die voete van Abba Vader spandeer nie, kan nie die Lig van God in sy hart hê nie, so hy reflekteer verseker nie die Beeld van God nie.  Die mens wat nie die Beeld van God reflketeer nie, is ook nie Sy kind nie.  Alleenlik diegene wat gesterf het aan die self en weergebore is, het die Lewe of die Gees van God in hul harte ontvang en alleenlik op hierdie manier reflekteer hulle die Beeld van God. 

Lees gerus Kolossense 3:1-17      

“…en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis van die Beeld van sy Skepper..”  Kolosense 3:10

Maar as God die mens na Sy Beeld geskape het, en Hy die mens geskep het om Sy Lig te reflekteer, wat het fout gegaan?  Waar het die mens die Lig verloor en hoe kry ons weer die Lig van God?  Kyk uit vir die volgende saadjie…