Word getransformeer na jou Goddelike DNA

Eendag, onder gebed, wys Abba Vader vir my ’n normale DNA struktuur wat bestaan uit 2 stringe, maar dan wys Hy my ’n ekstra, bloedrooi DNA string wat bygelas is.  Abba Vader verduidelik dat Hy Sy kinders geskep het met ’n ekstra DNA koord van Liefde wat die mens se Goddelike DNA is.  So God se kinders het nie net ’n vleeslike DNA nie, maar ook ’n Goddelike DNA.  Alhoewel Abba Vader vir my ons Goddelike DNA as ’n ekstra rooi koord gewys het, is dit nie fisies of vleeslik ’n ekstra koord van ons vleeslike DNA nie, maar is dit in die vorm van ’n saadjie.  Ek glo dat Abba Vader dit aanvanklik vir my gewys het as deel van die mens se DNA struktuur sodat ek kon weet en verstaan dat dit Goddelike DNA is.  As Hy dit aanvanklik vir my moes wys as ’n saadjie, sou ek nie begryp het dat dit Goddelike DNA is nie, maar sou ek daarna verwys het as ’n normale saadjie.  Hierdie geestelike saadjie wat ons Goddelike DNA bevat, is diep in ons geesharte ingeweef waar dit eers in dormansie lê.  Alleenlik die Lig van God kan die saadjie laat ontkiem en groei.  Kom ons begin by die begin van die mens se lewe….

Elke persoon word fisies in die duistere wêreld ingebore as ‘n vleeslike mens met ’n fisiese DNA en dormante geesharte.  Omdat die geeshart in dormansie is, beteken dit dat die Goddelike DNA saadjie ook eers in dormansie is.  Met ander woorde, niemand word heilig gebore nie!  Niemand word gebore met Sy Goddelike DNA in volle werking nie.  Ons word gebore met geesharte wat nog vas aan die slaap is en wakker gemaak moet word.  Efesiërs 5:14 bevestig dat ons geesharte eers vas aan die slaap is wanneer dit sê: 

“Ontwaak, jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn.” Efesiërs 5:14

Ons word grootgemaak deur ons ouers wat hulle “mindset” op ons afstempel en so word ons groot met ons voorgeslagte se gewoontes, beginsels, waardes, persepsies, reëls, wette, tradisie en godsdiens.  Ons word dus op ’n vleeslike manier gevorm en gebuig deur ons ouers, ons omgewing, asook omstandighede soos traumatiese ervarings.  Elkeen se lewe is opgedeel in fases van min of meer 7 jaar.  Die eerste 7 jaar van ons lewe het ons ouers ’n baie groot invloed op die mens wat ons is, maar na die ouderdom van 7, begin ander fasette van die lewe bydra om ons te omvorm.  Ons begin keuses maak wie ons wil wees, of ons kry selfs ’n rolmodel en streef daarna om soos daardie persoon te wees en te lyk.  Ons maak ons eie vorm of ‘mold’ waarin ons onsself probeer vorm, maar die vorm of die ‘mold’ wat ons gebruik, is nie die ‘mold’ wat deur God bepaal is nie.  Die oorspronklike mens wat God beplan en geskep het, se Goddelike DNA is vasgevang in die saadjie wat in jou geeshart ingeweef is. 

“Before I formed you in the womb, I knew you.  Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”  Jeremiah 1:5  (GWT) 

Voor ons fisiese geboorte het God ons geken en het Hy ons lewe op aarde vooruit beplan en opgeskryf in ons lewensboek: 

“My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde.  U oë het my ongevormde klomp gesien;  en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alle bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.” Psalm 139:15,16

Die TPT vertaling sê dit so mooi:

You saw who you created me to be before I became me, Before I’d ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Psalm 139:16 (TPT)

Met ander woorde, voor ons geboorte het God bepaal wat jou doel op aarde sou wees;  Hy het bepaal wat Hy DEUR jou wil werk op aarde.  Dit is die wil van God vir jou lewe en alles is opgeskryf in jou Goddelike Lewensboek.  Elkeen van God se kinders se ‘purpose of life’ verskil van mekaar… hier en daar kan ’n ietsie wees wat ooreenkom met ‘n ander persoon se ‘purpose’, maar elkeen se Lewensboek is uniek geskryf deur Abba Vader.  Die werk wat Hy deur jou wil doen, vereis ’n sekere temperament, karaktertrekke en talente, en al hierdie goed wat jy benodig om jou doel uit te leef, is ingeweef in jou Goddelike DNA.  Dis vir my so wonderlik om te dink dat Abba Vader eers ons lewens en doel op aarde bepaal het en daarvolgens verweef Hy elkeen se Goddelike DNA met ’n spesifieke temperament, karakater en talente.  Elkeen se DNA profiel lyk anders;  daar is nie een mens wie se DNA identies is aan ’n ander een nie.  So ons wonderbaarlike God bepaal eers ons doel op aarde en wat Hy deur ons wil werk.  Hy skryf alles op in ons Lewensboek, so alles wat in ons Lewensboek staan, is die wil van God vir ons lewens.  En nou gaan die meeste mense vra:  Maar hoe weet ons wat die wil van God vir my lewe is?  Solank as wat jy vasgevang gaan wees in die wêreld en godsdiens, gaan jy nie weet wat die wil van God vir jou lewe is nie, maar soos jy in afsondering tyd begin spandeer by die voete van Abba Vader, sal jy die ware God leer ken.  Jy sal begin Een raak met Hom, en net so sal jou lewe ook Een met Hom begin raak… en sonder dat jy dit bewustelik beplan of besef, begin jy outomaties Sy wil uitleef.  Soos God se Lig op jou lewe begin skyn, so sal die Lig ook op jou geeshart begin skyn en sal jou dormante geeshart uit die diepe slaap ontwaak.  Dit beteken dat die Lig van God ook op die DNA saadjie sal skyn en die saadjie sal begin ontkiem en groei in die mens wat God jou oorspronklik gemaak het om te wees.  Jou Goddelike DNA sal begin oorneem en (weereens) sonder dat jy dit bewustelik beplan of besef, begin sekere fasette van jou menswees verander en word jy getransformeer volgens jou Goddelike DNA.  

Brothers and sisters, in light of all I have shared with you about God’s mercies, I urge you to offer your bodies as a living and holy sacrifice to God, a sacred offering that brings Him pleasure; this is your reasonable, essential worship. Do not allow this world to mold you in its own image. Instead, be transformed from the inside out by renewing your mind. As a result, you will be able to discern what God wills and whatever God finds good, pleasing, and complete.  Romans 12:1,2

In die vorige saadjies, het Abba Vader my gelei om te skryf oor Sy genade en goedheid vir ons, en dat ons nie Sy genade moet misbruik nie.  God offer aan elkeen genade in ’n poging om die mens te help om tot ware bekering en wedergbeoortte te kom.  Sonder die genade van God kan geen mens dus tot ware bekering kom nie.  Ongelukkig word God se genade omskep in iets wat misbruik kan word deur die mensdom deurdat hulle God se genade vir hulleself wil opslurp en dit gebruik  en misbruik om te leef soos hulle wil.  Hulle reken dat God ’n God van Liefde is (en Hy is, maar Hy gaan Hom nie laat misbruik nie) en daarom het Hy Sy Seun laat sterf vir ons sondes…. sodat al ons sondes van die verlede vergewe is en al die sonde wat ons nog gaan doen, ook alreeds vergewe is.  Dit is gee aan die mens ’n ‘ticket’ tot vryheid om te leef soos hy wil, solank hy net kerk toe kom en sy tiende saambring.  Hoe belaglik, maar dit is hoe God se genade en goedheid misbruik word.    

Die mens wat die genade van God begin verstaan en sy hand in Jesus se hand plaas en hom laat lei deur die groer Hand, sal tot ware bekering en wedergeboorte kom deur die genade van God.  Die genade van God begin hierdie mens transformeer na die mens wat God oorspronklik geskep het deurdat Sy geeshart wakker word en die saadjie begin groei.

Die vraag waarmee elkeen van ons kan stilraak, is: Waar is jy gewortel? Want daar waar jy gewortel is, sal bepaal of jou DNA saadjie kan begin ontkiem of nie.            

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s