1. Oorsprong van toestande

Audio…

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek. Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.” 2 Timoteus 1:10 (DB)

Aan die begin het God die mens geskape as liggaam, siel en gees.  Die liggaam is ons fisiese, tasbare deel van die mens wat al die organe bevat.  Die siel is die gedeelte wat die gedagtes, emosies en eie wil van die mens bevat.  Die gees is die diepste gedeelte van die mens wat totaal onsienbaar is vir die fisiese oog.  God het die gees van die mens vir Hom gemaak, want die mens kan alleenlik aan God gekonnekteer wees deur die gees.  Ons kan nie met ons liggaam een wees met God nie en ook nie met ons siel nie.  Alleenlik wanneer God Sy Gees in ons geesharte laat woon, is ons gekonnekteer aan God, en alleenlik wanneer ons gekonnekteer is aan God, kan ons met Hom kommunikeer en ’n verhouding met Hom bou.  Ons geeshart bevat ook ons geestelike sintuie, en vir ons geestelike sintuie om te werk, moet ons geesharte lewe… en ons geesharte lewe alleenlik wanneer die Gees van God teenwoordig is in ons.  Sien julle hoekom sê ek God het die gees van die mens vir Hom gemaak?  Hy werk deur ons gees met en in ons. 

  God het die mens na Sy beeld geskape om met Hom te wandel en met Hom te kommunikeer.  God het dus die mens geskape om Sy beeld te reflekteer… ek wil nie nou in diepte ingaan oor hierdie onderwerp nie, maar in kort… God is nie ’n mens nie;  God is Lig! Met ander woorde, toe God die mens na Sy beeld geskape het, het Hy nie ‘n fisiese, liggaamlike mens geskep wat ons met die oog kan sien nie, want God is nie in die gedaante van ‘n fisiese mens nie.  As die Woord sê God het die mens na Sy beeld geskape, het God die mens as ’n stukkie van Sy lig gemaak.  Alleenlik die gees van die mens kan die Lig van God bevat;  die liggaam en siel van die mens kan nooit die Lig van God bevat nie.  Met ander woorde, toe God die mens as beeld van Homself gemaak het, het Hy eers die gees van die mens geskep as Sy beeld.  Hy het dus Sy lig in ons geesharte ingeblaas en daarna het  Hy vir die gees ’n liggaam en siel gegee om in te woon.  Die Lig van God het dus in die geeshart van die mens gedwell en daarom was die mens een met God.  Hy was gekonnekteer aan God en daarom kon hy met God wandel en met Hom kommunikeer.      

God het die tuin van Eden gemaak vir Sy kinders om in te woon.  Die tuin van Eden was dus in die Lig-toestand geleë as ’n woonplek vir die mens wat die Lig van God bevat;  die mens wat een is met God en met Hom kan kommunikeer.

  God het vir Adam gewaarsku dat hulle nie van die boom van kennis van goed en kwaad mag eet nie, en as hulle ongehoorsaam aan Hom is en wel daarvan eet, sou hulle sterf.  God het nie bedoel dat hulle fisies sou sterf nie, Hy het bedoel dat hulle geestelik sou sterf, met ander woorde, dat hulle die Lig van God uit hulle geesharte sou verloor.  Adam en Eva het gekies om hulle eie wil te gehoorsaam;  hulle het oorgegee aan die versoeking van Satan en het geëet van die verbode boom… en wat het gebeur?  Hulle het geestelik gesterf!  Sonde het die Lig van God uit hulle geesharte geblus en hulle was nie meer een met God nie.  Hulle het nie meer die beeld van God reflekteer nie,  hulle was nie meer gekonnekteer aan God nie en daarom kon hulle nie meer kommunikeer met God en met Hom wandel nie.  Nog ’n gevolg, was dat die aarde vervloek is:

“VERVLOEK IS DIE AARDE OM JOU ONTWIL!  Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe.  Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring;  en jy sal die plante van die veld eet.”  Genesis 3:17 (AFR33/53) 

Die sonde van die mens het dus die duistere toestand op die been gebring.  Dit het ook die verhouding tussen mens en God vernietig en daarom mag hulle nie langer in die tuin van Eden gewoon het nie.  (Hou in gedagte dat die tuin van Eden in die Lig-toestand van God is, dit is nie deel van die wêreld nie).  God het hulle uit die tuin uit weggestuur om te gaan woon in die wêreld wat deur hulle eie toedoen vervloek is.  Omdat die aarde vervloek was deur hulle eie sonde, het bestaan vir die mens baie moeilik geraak.  Van hier af was die geestelike realm van die wêreld duister en vervloek.  Daarteenoor was die geestelike atmosfeer van die tuin van Eden nie vervloek nie, maar God het aan engele die opdrag gegee om die tuin te bewaak sodat geen mens met ’n duistere hart weer toegang tot die tuin kon verkry nie.  God het dus die Lig-toestand vir die mens verberg.  Die mens was vasgevang in die duisterde, vervloekte wêreld en kon nie daarvan ontsnap nie, want daar was nêrens om heen te ontsnap nie.  

Romeine 5:12 van die Boodskap sê dat die wêreld in so ’n groot gemors is as gevolg van die sonde van Adam.  Omdat hy nie na God geluister het nie, het hy die hele wêreld saam met hom in die sonde en die dood ingesleep.  God se reaksie op die sonde van Adam was kort en kragtig:  ’n Doodsvonnis vir die ganse wêreld.  Vanaf die sonde van Adam en Eva, was almal vasgevang in die duistere toestand waar  dood en sonde oor hulle geheers het.   

Die Gees van God was teenwoordig in die tuin van Eden, maar die Gees van God het nie “gedwell” in die duistere wêreld nie.  So die Gees was nie teenwoordig in die wêreld om as Helper vir die mens op te tree nie.  Daarom kon die mense nie konnekteer met God nie, hulle kon nie verhouding hê met God of met Hom kommunikeer nie;  die mensdom was ongehoorsaam aan God omdat hulle nie die hulp van die Gees van God gehad het nie.  Daar was natuurlik uitsonderings waar die Gees van God wel deur mense gewerk het soos Moses, Noag, Abraham en die profete.  Hulle het wel ’n verhouding met God gehad, hulle kon die stem van God hoor en die boodskappe van God oordra aan die mense.  Ek glo hulle was direk gestuur van God as boodskappers om die mensdom te help.

Die mensdom was goddeloos – so erg dat God besluit het om die totale mensdom uit te wis deur die vloed.  Ná die vloed het ’n nuwe geslag mense ontstaan, maar nogsteeds kon hulle God nie behaag nie… hoekom nie?  Want hulle het nie die Gees van God as ’n helper gehad nie.  Die wêreld was nogsteeds in geestelike duisternis gedompel en almal was verlore.  

Genadiglik het Abba Vader nie die wêreld in die chaotiese duisternis gelos en Sy rug daarop gedraai nie en daarom het Hy Sy Seun gestuur om te sterf sodat die Gees van God vrygestel kon word wat as Helper vir die mense kon dien.  Deur die gehoorsaamheid van Jesus, het Hy die kruis geplant tussen die duistere wêreld en die tuin van Eden.  Eers was daar geen deurgang na die tuin nie, maar Jesus het die kruis as deurgang daargestel.  Jesus het dit vir die mens moontlik gemaak om terug te beweeg na die tuin van Eden, wat ook die Lig-toestand is, maar die mens MOET deur die kruis daarheen beweeg wat beteken die mens moet eers sy vleeslikheid afsterf.  Dit is die enigste manier!  Voor die kruisiging van Jesus, was daar geen deurgang nie, so Jesus en die kruis is die enigste deurgang vanaf duisternis na Lig.  Galasiërs 1:4 van die Boodskap sê dat Jesus Sy lewe vir ons opgeoffer het sodat ons sondes nie meer soos ’n muur tussen ons en God staan nie.  Jesus het dit vir ons gedoen om ons uit die kloue van die sondige wêreld te bevry. 

“Christus Jesus het die dood wat so ’n houvas op ons almal gehad het, se mag kom breek.  Hy het die pad na die ware lewe vir ons oopgemaak sodat ons geestelik vir ewig kan lewe.” 2 Timoteus 1:10 (DB)   

Nou moet ons asseblief nie die fout maak om te dink alleenlik die Ou Testamentiese mense was vasgevang in die duistere toestand, en dat ons die gelukkiges is wat leef in die Lig-toestand omdat Jesus vir ons sondes kom sterf het nie.  Die waarheid is dat die grootste gedeelte van die mensdom vandag nogsteeds vasgevang is in hierdie duistere toestand, alhoewel die meeste Christene DINK hulle is gered en verlos…  Inderwaarheid beoefen hulle net godsdiens wat nie verhouding met God is nie.  Godsdiens kan jou nie verbind aan God om ’n verhouding met Hom te hê nie, alleenlik die Gees van God kan jou aan Hom verbind.  Hoe kan ek sommer net prontuit so sê?  Want ek was ook daar!  Ek het ook elke Sondag in die kerk gesit, my tiende gegee, gedink ek is gered, gedink ek ken God, maar die dag toe Abba Vader my aan my hand uit die stormwaters uitgeruk en teen Sy bors vasgedruk het, het ek besef dat ek Hom eintlik nooit geken het nie.  Ek was naïef en ek het die leuens van die wêreld geglo.  Een groot leuen wat die laaste tyd weer kop uitsteek, is leraars wat verkondig dat daar Ou Testamentiese Christene was, maar dat ons almal nou Nuwe Tesamentiese Christene is.  Waar op dees aarde kom hulle aan sulke nonsens?  Daar bestaan nie so iets nie;  daar is wel kinders van God of kinders van die duiwel.  Die sogenaamde Nuwe Testamentiese Christene wat die Ou Testament eenkant toe skuif en verkondig dat ons ons nie meer hoef te steur aan die Ou Testament of aan die gebooie van God nie, sit toe al die tyd nogsteeds vasgeketting in hierdie duistere toestand.  Niemand ontvang outomatiese verlossing omdat Jesus gesterf het aan die kruis nie!  Jesus se sondevergifnis kan nie sommer net deur die mens opgeslurp word en skielik is almal gered nie.  Selfs nie elkeen wat met die mond bely om in Jesus te glo, is gered nie!  God weet wat gaan in elkeen se hart aan, Hy weet wie Hom waarlik liefhet en wie Hom en Sy Seun se kruisdood net wil misbruik.    

Jesus se sterfte het nie die duistere toestand uitgekanselleer nie.  Inteendeel, Jesus se gehoorsaamheid het ’n deurgang bewerk na die Lig van God.  Jesus het ook nie gesterf sodat almal wat gebore word na die kruisiging, in die Lig-toestand van God ingebore word nie.  Nee, die mens word nogsteeds in die duistere wêreld ingebore!  Dit is hoekom Jesus gesê het die mens moet weer gebore word!  Alle mense word in die duistere toestand ingebore en moet geestelik weer gebore word om in die Lig-toestand van God te kan inbeweeg.  Romeine 3:9-20 sê ons almal is in die greep van die sonde vasgevang, of ons nou Jode is of nie.  Niemand op aarde leef reg nie, niemand probeer om volgens God se wil te leef nie.  Almal het die spoor byster geraak en het in sonde verval.  Niemand doen goed nie, nie ’n enkele een nie.  Dus word ons almal eers in die duistere toestand ingebore deur ons vleeslike ouers.  Efesiërs 2:1-3 is ook ‘n bewys dat ons in die duistere toestand ingebore word: 

“You were once dead because of your failures and sins.  You followed the ways of this present world and its spiritual ruler.  The spriritual ruler continues to work in people who refuse to obey God.  All of us once lived among these people, and followed the desires of our corrupt nature.  We did what our corrupt desire and thoughts wanted us to do.”  Ephesians 2:1-3 (GWT)

Romeine 8:5-9 wys ook vir ons daar is twee verskillende toestande waarin mense kan funksioneer.  Die mense in die duistere toestand laat toe dat die sonde oor hulle heers en daarom is hulle heeltyd besig met sonde.  Hulle denke en dade is in die greep van die sonde vasgevang en hulle leef in die dood.  Dan is daar weer aan die ander kant mense wat toelaat dat die Gees van God hulle lewens beheer en hulle koppe is heeltyd besig met dinge wat vir God belangrik is.  Hulle denke en dade is in die greep van die Gees van God vasgevang en hulle ken die ware lewe en vrede.  Hier is duidelik twee tipes mense in twee verskillende toestande.  Die Engelse vertaling stel Romeine 8:5-9 (GWT) op hierdie manier:    

“Those who live by the CORRUPT NATURE have the corrupt nature’s attitude.  But those who live by the SPIRITUAL NATURE have the spiritual nature’s attitude.  The corrupt nature’s attitude leads to death.  But the spritual nature’s attitude leads to life and peace.  This is so because the corrupt nature has a hostile attitude toward God.  It refuses to place itself under the authority of God’s standards because it can’t.  Those who are under the control of the corrupt nature can’t please God.  But if God’s Spirit lives in you, you are under the control of your spiritual nature, not your corrupt nature.“  

Die voorreg wat ons dus in vandag se tyd het bo die Ou Testamentiese mense, is dat ons nou ’n deurgang vanaf die duisternis na die Lig het.  Die deurgang is die kruis van Jesus.  God gee aan ons ’n kans om deur die kruis van Jesus te beweeg na Sy Lig-toestand, maar dan moet ons eers saam met Jesus sterf aan die kruis om weer gebore te kan word in die Lig-toestand van God.   Jesus het in Johannes 3 aan Nikodémus die volgende geleer aangaande wedergeboorte:

 “Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.  Nikodémus sê vir Hom:  ‘Hoe kan ‘n mens as hy oud is, gebore word? Hy kan tog nie ‘n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie?’  Jesus antwoord:  ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.  Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is.’   Nikodémus antwoord en sê vir Hom:  ‘Hoe kan hierdie dinge gebeur?’  Jesus antwoord en sê vir hom:  ‘Jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?  Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie.  As Ek julle van die aardse dinge vertel en julle nie glo nie, hoe sal julle glo as Ek julle van die hemelse vertel?  En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.  Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.  En dit is die oordeel:  dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig;  want hulle werke was boos.  Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie.  Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is.”

One thought on “1. Oorsprong van toestande”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s