Die krag van gehoorsaamheid

3b3b59a7-b44f-42db-886d-42046f1b0731

As julle die saadjie, “Die krag van sonde” lees, sal julle sien dan sonde ’n ontsettende krag afgee wat die mens, asook sy omgewing, beïnvloed.  Net so beïnvloed gehoorsaamheid ook ’n mens se lewe.  Die eerste ding waaraan ek dink as ek dink aan gehoorsaamheid, is die alghele 100% gehoorsaamheid van Jesus en die mooi voorbeeld van gehoorsaamheid wat Hy vir ons gestel het.

Ons weet nou dat die sonde van Adam en Eva die wêreld vervloek het en die geestelike toestand van die aarde was totaal verduister as gevolg van die vervloeking.  Die mens is uit die tuin van Eden uit weggestuur en God het die tuin laat bewaak deur engele sodat die mens nie weer in die tuin kon ingaan en voed op die boom van die lewe nie.  Die mens het dus geen toegang meer gehad tot die tuin of tot God nie.  Later het God vir Moses riglyne gegee om die tabernakel te bou en die tabernakel het uit drie dele bestaan:  Die buitstenste gedeel was die voorhof;  binne die voorhof was die tent van samekoms en diep binne was die Allerheiligste gedeelte.  Die ark van die getuienis was in die Allerheiligste gedeelte, asook die teenwoordigheid van God.  Reg voor die Allerheiligste was die voorhangsel wat hierdie heilige gedeelte van die res van die tabernakel geskei het.  Geen mens mag in die Allerheiligste ingegaan het nie, alleenlik die priester een keer ’n jaar wanneer hy versoening vir die mense se sonde gedoen het.  Geen mens mag dus in die teenwoordigheid van God inbeweeg het nie, daar was nie toegang tot die teenwoordigheid van God nie net soos daar nie meer ’n toegang was tot die tuin van Eden, of die boom van die Lewe nie.  Jesus het dit alles vir die mens kom verander…

Waarom het Jesus Hom laat kruisig?  Waarom het Hy deur al die pyn en lyding gegaan?  Ons word geleer dat die antwoord is:  ‘Omdat Hy die mense so liefgehad het’, of ‘Want Hy het gesterf vir die sonde van die mense’.  Doen jouself ’n guns en gaan soek in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes al die woorde van Jesus wat aangehaal word.  Gaan maak vir jouself ’n opsomming van Jesus se woorde en dan vra jy jouself weer die vraag:  ‘Hoekom het Jesus Hom laat kruisig?’  Jy sal geskok wees om te sien dat Jesus nie een keer direk gesê het dat Hy die leiding moet deurgaan vir die mens se onthalwe nie.  Jesus het oral gesê dat Hy alleenlik alles doen wat Sy Vader Hom beveel om te doen.  Hy het dit gedoen uit gehoorsaamheid aan Abba Vader.  Hier is ’n paar voorbeelde:  

“My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het en om SY werk te volbring.”  Joh 4:34

“…omdat Ek nie My wil soek nie, maar die wil van die Vader wat My gestuur het.”  Joh 5:30

“…die werke wat die Vader My gegee het om te volbring, die werke self wat Ek doen, getuig van My dat die Vader My gestuur het.”  Joh 5:36

“… nie om My wil te doen ni, maar die wil van Hom wat My gestuur het.”  Joh 6:38

 “Toe het Ek gesê:  ‘Kyk, Ek kom  – in die boekrol is dit van My geskrywe – om U wil te doen, o God’.”     Hebr 10:7

De laaste ding wat Jesus op aarde gedoen het, het Hy gedoen uit gehoorsaamheid aan Sy Vader!  Om Abba Vader te behaag!  Om die wil van God te doen!  Hoe wonderlik is die gehoorsaamheid van Jesus!  

Die dag toe Jesus gesterf het aan die kruis…

“… het daar van die sesde uur af duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe.  Omtrent die negende uur het Jesus met ’n groot stem geroep en gesê:  “Eli, Eli, lama sabagtani?’  Dit is:  ‘My God, my God, waarom het U My verlaat?’  En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê:  ‘Hy roep Elia’.  Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem ’n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op ’n riet en laat Hom drink.  Maar die ander sê:  ‘Wag, laat ons sien of Elia kom om Hom te verlos’.  Daarop het Jesus weer met ’n groot stem geroep en die gees gegee.  En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur.”  Mattheus 27:45-51

Tot en met die dag van Jesus se kruisiging was toegang tot die Allerheiligste vir die mens onmoontlik;  daar was geen deurgang vir die mens nie, want die voorhangsel het nog die Allerheiligste versteek.  Die dag toe Jesus gesterf het aan die kruis, het die lug donker geword en alles was duister.  Daar was ’n weerligstraal en meteens het die voorhangsel in die tempel van bo na onder geskeur.  Die gedeelte na die Allerheiligste was nou oop!  Toegang tot Abba Vader was nou oop!  Dit is wat Jesus se gehoorsaamheid gedoen het!  Dit het die mens toegang verleen tot die teenwoordigheid van God, om ’n persoonlike verhouding met Abba Vader te kan bou.  Jesus was totaal oorgegee aan die wil van God en kyk net watse krag het dit afgegee omdat Hy God gehoorsaam het.  Die krag van gehoorsaamheid het die voorhangsel van bo na onder geskeur, dit het die deur na die Lig oopgemaak.  God is Lig, so die teenwoordigheid van God is Lig.  Gehoorsaamheid maak die Weg oop vir die mens na God, om verhouding met God te kan hê. 

Jesus se gehoorsaamheid het ook die Gees van God vrygestel op aarde om vir die mens ’n helper te wees, om die mens te help om uit die duisternis na die Lig te beweeg.  Dit is waar vergifnis vir ons sondes lê… ons moet in die teenwoordigheid van Abba Vader inbeweeg om verlossing te kan ontvang.  Verlossing lê nie in ’n kerk waar daar vertel word dat die genade van God genoeg is en jy net ’n gebed agter die dominee moet aanbid om verlos te wees nie.  Dit is nie bekering of wedergeboorte nie en op hierdie manier bereik jy beslis nie die Allerheiligste gedeelte om in die teenwoordigheid van Abba Vader te wees nie.  Die voorhangsel is oop alleenlik vir hulle wat tot ware bekering en wedergeboorte gekom het.  Die mens wat nog in die duisternis rondtas en vasgeketting is in duistere boksies, kan nie ervaar dat die voorhangsel oop is nie.  Vir hulle is die voorhangsel nog toe en hulle glo ook nie dat ’n mens ’n lewende verhouding met Abba Vader kan hê nie. 

 Die voorhangsel gaan oop alleenlik vir hulle wat die voorbeeld van Jesus volg.  Jesus sê in die Woord dat die mens Hom alleenlik kan volg as hy bereid is om sy kruis op te neem.  Ons moet sterf aan die self!  As daar nie ’n sterfte is nie, kan daar nie ’n wedergeboorte wees nie en as ons nie tot ware wedergeboorte kom nie, kan ons nooit in die Koninkryk van God ingaan nie.  Met ander woorde, as ons nie wedergebore is nie, kan ons ook nie in die teenwoordigheid van God ingaan nie.  As ons nie wedergebore is nie, is die voorhangsel vir ons nog toe!  Maar wanneer ons die voorbeeld van Jesus volg, gehoorsaam is aan Abba Vader, ons lewe en ons hart aan Abba Vader offer, dan gee ons gehoorsaamheid ook ’n krag af wat die voorhangsel vir ons laat oopgaan.  Gehoorsaamheid gee aan ons die vermoë om in die teenwoordigheid van Abba Vader in te beweeg.  Sonder Jesus kan ons dit nooit vermag nie!  Sonder die gehoorsaamheid van Jesus, sou die voorhangsel nie vir ons kon oopgaan nie, maar dis omdat Jesus 100% die wil van Abba Vader gevolg het, dat Hy aan die mensdom die kans gegee het om nou ook in die teenwoordigheid van Abba Vader te kan ingaan.  Jesus het vir ons die voorbeeld van gehoorsaamheid kom stel en net soos die gehoorsaamheid van Jesus ’n krag afgegee het, net so sal ons gehoorsaamheid ook ’n krag afgee wat ons lewens beïnvloed.  Ons moet net mooi verstaan dat ons nie Jesus is nie en die krag wat ons gehoorsaamheid afgee, is nie dieselfde graad as die krag van Jesus se gehoorsaamheid nie.  So ons moet dit nou nie weer te ver vat en onsself sien as ’n god of ’n koning nie.  Bly net onderdanig aan Jesus. 

Dit is vir my so ’n mooi prentjie wat die gehoorsaamheid van Jesus tot gevolg gehad het.  As jy dink aan die verwoestende krag wat die ongehoorsaamheid van Adam en Eva aan die begin afgegee het… so erg dat dit die hele wêreld verduister en vervloek het.  Daar was vir die mens geen toegang tot die teenwoordigheid van God nie… en hier kom Jesus en Hy stel vir ons ’n voorbeeld van gehoorsaamheid aan Abba Vader.  Sy gehoorsaamheid skeur die voorhangsel oop en baan die weg vir die mens na die teenwoordigheid van Abba Vader sodat die mens in diepe nederigheid voor die voete van Abba Vader kan neerkniel en Hom aanbid.  Die gehoorsaamheid van Jesus stel die mens in staat om weer verhouding met Abba Vader te kan hê soos Hy dit aan die begin beplan het.  

Ek dink nie ons besef watse groot invloed gehoorsaamheid op ons lewens het nie.  Net soos sonde vandag nogsteeds ’n krag afgee wat ons omgewing vervloek, net so gee gehoorsaamheid aan God ’n krag af wat tot seën vir ons kan wees.  Ons moet weereens net versigtig wees oor die motief van ons harte… Hoekom wil jy gehoorsaam wees aan Abba Vader?  Sodat dit met jou kan goedgaan of wil jy Abba Vader gehoorsaam uit liefde vir Hom?  

Hoe kan ons ooit dankie sê vir Jesus se gehoorsaamheid?  Met ons lewe!  Deur gehoorsaamheid!  As ’n mens die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid besef, dan maak dit sin dat daar op soveel plekke in die Woord staan dat ons moet luister na God se stem en die woorde doen net soos Hy ons beveel.  Dan sal dit goedgaan in ons lewens.  Maar as ons nie luister na die stem van God en Hom nie gehoorsaam nie, dan sal die slegte goed ons inhaal.  Is dit wat ons geleer word in die wêreld?  Die wêreld is baie lief vir die siening dat Jesus se kruisdood almal se sondes alreeds verskoon het, dat Jesus gesterf het vir die mense.  Hulle maak die mens Jesus se fokus, maar die mens was nie die fokus van Jesus nie;  Sy Vader was Sy fokuspunt!  Jesus het dit gedoen omdat dit Sy Vader se wil was!  Ek dink ons moet net ons fokus ook regkry…

2 thoughts on “Die krag van gehoorsaamheid”

  1. Dagsê ekke wil graag ook die boodskap oor hoëhakskoene reblog op my Yahweh-Nissi site .. kan u asseblief weer kyk na die spelling van hoëhakskoene?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s