Raak ontslae van verslenterde klere, ontwikkel Goddelike DNA

Ons word almal eers in die duistere wêreld ingebore as vleeslike mense met fisiese DNA en dormante geesharte. Geen mens word heilig gebore nie. Ons word grootgemaak deur ons ouers wat hulle “mindset” op ons afstempel en so word ons groot met ons ouers se gewoontes, waardes, persepsies, en ook volgens hulle reëls, wette, tradisie en kultuur. Ons word dus op ’n vleeslike manier gevorm deur ons ouers, ons omgewing, asook ons omstandighede, maar hierdie mens wat gevorm word, is nie die mens wat God vooraf gemaak het nie, want voordat ons gebore is, het God alreeds vir elkeen van Sy kinders ’n Goddelike DNA aanmekaar geweef.

“Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart for my holy purpose.”
Jeremiah 1:5 (GWT)

Volgens hierdie Skrifte het God ons reeds voor ons geboorte geken en het Hy ons alreeds uitgekies en eenkant geplaas – elkeen met ’n Goddelike roeping en tot Sy eer en verheerliking. Volgens hierdie roeping het Hy elkeen se eie, unieke karakter en persoonlikheid bepaal. Hy het toe alreeds ook bepaal op watter manier Hy deur ons gaan werk, en watter Goddelike gawes Hy aan elkeen gaan gee om sy Goddelike werk tot uitvoer te bring.

GOD THE FATHER KNEW YOU LONG AGO AND CHOSE YOU TO LIVE HOLY LIVES with the Spirit’s help….
(1 Peter 1:2)

Alles wat God vir ons bepaal het, het Hy diep in ons Goddelike DNA verweef. Hy het al die dae van ons lewe in Sy boek opgeteken. (Lewensboeke) Lees hierdie volgende Skrif baie mooi:

“My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien; en in U boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alle bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.”
Psalm 139:15,16

Die mens wat God vooraf geskep het, se karakter, eienskappe, temperament en gawes is diep in die geeshart verweef as Goddelike DNA, maar dit kan eers in werking begin tree wanneer ons geesharte ontwaak uit die diepe slaap. Die Lig van God moet eers op ons dormante harte skyn om dit wakker te maak uit die diepe slaap en die enigste manier hoe dit gebeur is deur die Woord van God. Alleenlik die Woord van God is die Lig wat deur al ons blokasies kan breek totdat dit op ’n dag op ons harte skyn. Dan sal ons geestelik ontwaak en sal ons Goddelike DNA met tyd in werking begin tree.

Voordat ons tot ware bekering kom, is ons nog die mens wat ons ouers, die lewe en omstandighede van ons gemaak het. Julle weet almal…wanneer die mens tienerfase bereik, maak ’n mens mos self ’n keuse wie ons wil wees en wie ons nie wil wees nie, en ons verander sommer onsself om daardie persoon te wees wat ons graag wil wees, of selfs ‘n mens wat ons wil hê die wêreld moet raaksien. Ons trek dus ’n kostuum aan en sit ’n masker op vir die wêreld om te sien, maar dit is nie die mens wat God oorspronklik geskep het nie, want ons leef nie volgens ons Goddelike DNA nie. Ons beklee ons met allerhande nagemaakte klere, vyeblare en maskers…en ongelukkig steek al hierdie nagemaakte klerasie die ware, wonderlike persoon weg wat God oorspronklik geskep het. Ek dink die grootste rede hoekom ons onsself so beklee en hoekom ’n mens word wat ons dink ons moet wees, is om meer aanvaarbaar vir die wêreld te wees, sodat die wêreld en sy mense meer van ons moet hou. Sommige mense klee hulle weer met nare kostuums om mense van hulle af weg te hou, hulle wil nie hê iemand moet van hulle hou nie, hulle stoot mense van hulle af weg, maar dit is gewoonlik omdat hierdie persoon emosioneel baie seergekry het op ’n sekere stadium in sy lewe. Die manier waarop ons grootgemaak is, asook omstandighede, bepaal watse kostuums ons vir die wêreld gaan aantrek, maar agter daardie kostuums skuil ’n verskrikte mensie wat maar nog net nie vir Abba Vader ontmoet het nie. ALLE kinders van God SAL geroep word deur Abba Vader op ’n sekere tyd in hulle lewens, ’n mens voel daardie trekking, dit is waarlik soos Jesus in Johannes 6:44 sê:

“Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie…”

Abba Vader sal nie Sy kinders in die steek laat nie, Hy roep elke een van hulle op hulle naam op ’n sekere tyd. Lees ook saadjie:  Bose geslag teenoor God se kinders. In daardie saadjie is ook ’n gedeelte wat handel oor ons Goddelike DNA en God se roepstem. Wanneer God ons op die naam roep, roer iets hier diep in ons hart…dit is ons Goddelike DNA wat die stem van God herken en dit is hoekom God se kinders ALTYD sal reageer op die roepstem van God. Voordat ons Goddelike DNA in werking kan tree, moet die mens sy vleeslikheid, die eie ek, afsterf. Daar moet ’n wedergeboorte wees! Ons moet op ’n punt in ons lewe kom waar ons die keuse maak om ALLES in die hand van God te plaas en Sy wil vir ons lewens te aanvaar en dit beteken ons offer ons lewe en harte aan God. Sonder hierdie offer, kan daar geen verandering wees nie. Om jou alles aan God te offer, loop hand aan met wedergeboorte, die een kan nie sonder die ander een nie. Alleenlik wanneer die ou mens geestelik sterf, kan die nuwe mens opstaan uit die geestelike dood, ’n nuwe mens met ’n nuwe “mindset”, so sonder offer en wedergeboorte, kan geen mens verander nie en dis ook net belangrik dat ons moet onthou…dis nie die mens self wat verander nie, dit is die Lewe van God binne die mens se geeshart wat hom van ’n kant af begin verander. Wanneer die mens sy alles aan God offer, en sy hart en lewe in die hande van God plaas, kan God begin werk daaraan. Dit is dan soos die pottebakker met die klei… Hy omvorm ons na Sy wil, soos Hy lank reeds voor ons aardse bestaan besluit het ons moet wees. Hy verander ons na ons Goddelike DNA. Dan verstaan ’n mens Rom 12:1,2 nog beter wat sê:

“Ek vermaan julle…dat julle jul liggaam stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer – dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvorming nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.”

Eers wanneer ons die self as heilige offers aan God gee, kan daar vernuwing in ons gemoed plaasvind en dit is ons ou “mindset” wat verander word na ’n nuwe “mindset”, een wat Goddelik van aard is wat God al baie lank voor ons tyd uitgewerk het. Ons ou “mindset” moet sterf sodat ons Goddelike DNA in werking kan tree en ons van ’n kant af kan begin verander en ons kan leer om anders te dink, wat ons weer anders sal laat optree. Gaan sny van bloedlynvloeke aan jou ’n nuwe “mindset” kan gee?

Ek en jy het wel ‘n keuse! Ons het ’n keuse of ons gaan vasklou aan die mens wat ons is of was. Ons het ’n keuse of ons gaan vasklou aan die verlede en toelaat dat dit ons negatief beïnvloed. Dis hier waar ons die “mindshift” moet maak en moet besef dat elkeen van ons ’n pad het om te stap. Daar is sekere goed wat in ons lewe gebeur het, wat nie deur God in ons pad geplaas is nie, so hoe kan ons Hom kwalik neem daarvoor? Wat in ons verlede gebeur het, kan ons nie ongedaan maak nie, maar ons het die keuse hoe dit ons toekoms gaan beïnvloed. Ons kan teer op die verlede wat lei na ’n siek liggaam, siel en gees, of ons kan die keuse maak om ons totale verlede in die hand van God te plaas, mense te vergewe en God toe te laat om ons te verander na ons Goddelike DNA. Herinner jouself net heeltyd daaraan – die mens wat ek en jy gevorm is deur ons ouers, deur slegte omstandighede of ons omgewing, is net die vleeslike mens met ’n vleeslike temperament. Dit is nie die mens wat God beplan het ek en jy moet wees nie. Ons kan daardie vleeslike mens afsterf sodat die mens wat God ons vooraf gemaak het, kan begin lewe. Moenie in die verlede leef nie en maak die keuse om die mense van jou verlede te vergewe. Maak die keuse om elke stukkie van jou lewe in die hand van Abba Vader te plaas, dan sal Hy dit verander. As ons die keuse maak om aan te hou “dwell” in die verlede, om te weier om mense te vergewe, dan weier ons ook om daardie deel van ons hart in die hand van God te plaas. As ons dit nie in Sy bekwame hande wil plaas nie, kan Hy dit ook nie vir ons uitsorteer nie en sal dit altyd aan jou bly knaag.

Ons harte moet ontbloot word voor God, wat beteken ons moet ontslae raak van al daardie ekstra klere waarmee ons onsself probeer klee het… daardie vyeblare van eie-geregtigheid, kostuums om iemand voor te stel wat ons eintlik glad nie is nie en die maskers wat ons dra om ander te flous. Om ontslae te raak van hierdie ekstra laste wat ons met ons saamdra, moet ons dit kan raaksien en alleenlik die Lig van God kan dit aan ons uitwys, wat die Woord van God is. Net soos die Lig blokasies aan ons wys en oopbreek wanneer ons dit erken en bely, net so val die onnodige klere van ons af wanneer ons dit kan raaksien en bely voor Abba Vader. Hierdie is nie ’n vinnig storie nie, dit is ook nie ’n gebed wat jy agter ’n dominee kan aanbid en nou is al die klere verwyder nie… hierdie is ’n baie lang proses, want ons klee ons van kleins af met laag op laag klere en so moet ons ook ontslae raak daarvan…laag op laag. Wanneer ons ontslae is van al die klere, is ons harte ontbloot voor God en kan Sy Lig direk op ons harte skyn wat ons Goddelike DNA gaan laat wakker word. Die ou mens is dood, die nuwe mens het ontwaak. Die nuwe mens gaan ook uit die geestelike graf uitstap en wanneer hy terugkyk in die graf, lê al die ou, verslenterde klere op ’n bondeltjie op die vloer. Hierdie persoon is nuut geklee met Jesus Christus.

“…Whoever did want Him, who believed He was who He claimed was and would do what He said, He made to be their true selves , their child-of-God selves. These are the God-begotten, not blood-begotten, not flesh-begotten, not sex-begotten.”
John 1:13 (The Message)

These people didn’t become God’s children in a physical way – from a human impulse or from a husband’s desire to have a child. They were born from God”
(GWT)

“…dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.”
Efesiërs 4:22-24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s